BEST INTERNATIONAL TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัษจรรย์..เนปาล ดินแดนแห่งความศรัทธา 

BT-NEP91_WE

เดินทาง
ต.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Thai Smile
(WE)
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท

ไฮไลท์

วัดเทพตะเลจูหรือวัดตะเลจู ภวานี

ชมวังกุมารี เมืองปาฎัน พระราชวัง 55 พระแกล

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจันดราคีรี วัดภูเลชาวารา

วัดปศุปฎินารถ วัดสวยมภูนารถ จัตุรัสดูบาร์ 

นมัสการมหาเจดีย์โพธานาถ

ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์

ช้อปปิ้ง ตลาดทาเมล

ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล

ตารางการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์